۲۸ خرداد ۱۳۸۷

کویر باور

بر بساطی که بساطی نیست

قاصد روزان ابری کی می رسد باران

کیمیا [ ۱۶ تير ۱۳۸۷ ]

قشنگه و بکره!


Aily [ ۲۹ خرداد ۱۳۸۷ ]

Omiddddddddd


آلاله دشتبان [ ۲۸ خرداد ۱۳۸۷ ]

در این کویر رفتم
در این کویر ماندم
رفتم تا تسلیم حصار سبز شهر
ماندم تا باور حضوری گرم
بیهوده است
بارانی نمی بارد
بر این کویر.


3574574