۰۷ خرداد ۱۳۸۷

هوای تازه

در کشور ما رسم قبل از اینکه اتفاقی بخواهد بیافتد اول شایعش میکنن بعد تکذیب میکن بعد انجامش میدن  البته هنوز ذرات معلق در هوا درجش یالاست بارونم که نیومد ...
حسین [ ۰۸ خرداد ۱۳۸۷ ]

زیباست. دوست داشتی سری به فتوبلاگ من بزن


4387225