۲۳ مرداد ۱۳۸۶

طبیعت تنها

رئوف [ ۲۴ مرداد ۱۳۸۶ ]

تا کی به تمنایی وصال تو یگانه........


3825915