۱۷ مرداد ۱۳۸۶

لادن مستوفی

لادن مستوفی در باغ فردوس 5 بعد ازظهر كارگردان سیامك شا یقی
محسن جسور [ ۱۸ مرداد ۱۳۸۶ ]

جدا از ترکیب بندی ساده عکس(ترکیب بندی متقارن) که می شد در راستای القای مفهوم عکس،پرداخت و انسجام بهتری را بادیگر عناصر بصری عکس بوجود آورد، ما بقی عناصر بصری بکارگرفته شده ، نقطه قوتی است در اتقال مفهوم و محتوای عکس که،گویای تنش -اضطراب-روانپریشی و شاید افسردگی باشد .
از آنجایی که تصویرسازی یا به تعریفی ساده تر بازسازی صحنه آن طور که عکاس می خواهد در عکاسی سینما متداول است ، اما یکی دیگر از ویژگی های عکس فوق ، اصالت لحظه یا به تعریف هانری کارتیه برسون (لحظه حساس) بر قابلیت یا امکان تصویرسازی برای عکاسان سینمااست.
ممکن است این سوال بوجود آید که این عکس نیز از این قاعده مستثنا نیست و شاید سازوکارهای تصویرسازی در آن صورت گرفته باشد که باید یادآورشوم ، مهمترین نکته در حفظ اصالت لحظه ، خوب دیدن و کشف لحظه است که در صورت بازسازی این عکس توسط عکاس جای خرده نیست ، که عکس صاحب این لحظه که متقابلا از دید خوب و کاشف عکاس نشئت می گیرد، برخوردار است.
یاد یکی از تابلوهای مشهور پیکاسو به نام _گرنیکا_افتادم که مربوط به جنگ جهانی دوم و اثرات پس از آن است که ترکیب چهره در عکس فوق
، بی شباهت به ترکیب چهره ها در آن تابلو نیست.
و در آخر یک پیشنهاد. با کمی اریب کردن قاب ، می شد عکس را از یکنواختی ای که رنج می برد و همه فرم ها را تحت الشعاع قرار داده ، نجات داد.
از شما بخاطر تلاشتان برای نزدیک تر شدن عکاسی سینما به عنوان یک هنر مولف تشکر می کنم.
با آرزوی پیروزی
محسن جسور


3574496