۲۳ مهر ۱۳۹۳

روز جهانی عصای سفید


نابینایی ناتوانی نیست

آغاز هفته جهانی نابینایان و روز جهانی عصای سفید مبارک باد

چشم دل باز کن که جان بینی  آنچه نادیدنی است آن بینی

چشم دل داریم و مـا چشم سر  گاه دنیـا را بـه چشم دل نگر

چشم سر در شکل ظاهر بنگرد  چشم دل از شکل ظاهر بگذرد

2341395