۲۹ مرداد ۱۳۹۴

تندیس عزت الله انتظامی

تندیس عزت الله انتظامی توسط علیرضا آسان لو مجسمه ساز و پیکرتراش ساخته شد

ادامه عکسهای مراحل ساخت را دراینجا میتوانید مشاهده بفرمایید .

3991701