۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۳

یادروز سعدی

سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز

 

مرده آنست که نامش به نکویی نبرند

1957539